Kỹ thuật "Cánh Y".

Kỹ thuật "Cánh Y" tương tự như "Cánh X", nhưng nó dựa trên ba góc thay vì bốn.

Hãy tìm hiểu về kỹ thuật này kỹ hơn trong ví dụ sau.

Để bắt đầu, chúng ta cần tìm một ô có đúng hai ghi chú. Chúng ta sẽ gọi ô này là trục.
Sau đó, chúng ta cũng sẽ tìm thêm hai ô nữa có 2 ghi chú. Các ô này (được gọi là gọng kìm) phải ở cùng hàng, cột hoặc khối với trục. Một trong hai số trong mỗi gọng kìm phải giống như trong trục. Số còn lại là giống nhau đối với mỗi gọng kìm.

Bây giờ chúng ta hãy xem nơi mà cả hai gọng kìm giao nhau. Đó sẽ là một ô ở hàng dưới cùng. Nếu ô đó chứa ghi chú được dùng chung bởi cả hai gọng kìm, chúng ta có thể loại bỏ ghi chú đó. Trong trường hợp này, đó là số 4, vì có 4 ở cả hai gọng kìm.

Đó là cách hoạt động của "Cánh Y". Đây là một chiến lược sudoku nâng cao. Bạn có thể mất nhiều thời gian để thành thục kỹ thuật này.