Kỹ thuật "bộ ba loại trừ".

 Kỹ thuật "bộ ba loại trừ" rất giống với "Cặp loại trừ". Sử dụng kỹ thuật này nếu Ghi chú chỉ có trong ba ô của khối 3x3 và cũng thuộc cùng một hàng hoặc cột. Điều này có nghĩa là Ghi chú phải là lời giải cho một trong ba ô trong khối. Vì vậy, rõ ràng là nó không thể là lời giải của bất kỳ ô nào khác trong hàng hoặc cột và có thể được loại bỏ khỏi các hàng và cột đó.

Ví dụ:

Chúng ta hãy nhìn vào góc dưới cùng bên phải. Trong khối này, tất cả các ô có thể chứa số 1 đều nằm trong một hàng. Vì số 1 phải xuất hiện ở ô dưới cùng bên phải ít nhất một lần nên một trong các ô được đánh dấu chắc chắn sẽ chứa số 1.

Sau kết luận này, có thể xóa số 1 khỏi tất cả Ghi chú của hàng này để tránh nhầm lẫn.

Hãy luôn nhớ bạn có thể thực hiện kỹ thuật tương tự cho các khối, hàng và cột.

Đó là cách sử dụng kỹ thuật "Bộ ba loại trừ". Một khi bạn đã nắm trong tay kỹ thuật này, bạn có thể giải Sudoku một cách dễ dàng.