Kỹ thuật "Cặp loại trừ".

Áp dụng "Cặp loại trừ" khi một Ghi chú xuất hiện hai lần trong một khối và Ghi chú này cũng thuộc cùng một hàng hoặc cột. Điều này có nghĩa là Ghi chú chắc chắn phải là lời giải cho một trong hai ô trong khối. Vì vậy, bạn có thể loại bỏ Ghi chú này khỏi bất kỳ ô nào khác trong hàng hoặc cột.

Để hiểu "Cặp loại trừ" rõ hơn, chúng ta hãy nhìn vào ví dụ này.

Hãy chú ý đến khối ở góc trên cùng bên trái. Tất cả các ô có thể chứa số 4 đều nằm trong một cột. Vì số 4 sẽ xuất hiện trong khối này ít nhất một lần nên một trong các ô được đánh dấu chắc chắn sẽ chứa số 4.

Do đó, chúng ta có thể loại bỏ tất cả các số 4 khác khỏi tất cả các ô của cột này.

Hãy luôn nhớ bạn có thể thực hiện kỹ thuật tương tự cho các khối, hàng và cột.

Đó là kỹ thuật "Cặp loại trừ". Bây giờ bạn có thể tiếp tục với chiến lược Sudoku sau "Bộ ba loại trừ".