Kỹ thuật "Cặp ẩn".

Kỹ thuật "Đánh cặp ẩn" cũng tương tự như kỹ thuật "Số lẻ ẩn". Điểm khác biệt duy nhất là số lượng ô và Ghi chú. Nếu bạn có thể tìm thấy hai ô trong một hàng, cột hoặc khối 3x3 trong đó không có hai Ghi chú nào xuất hiện bên ngoài các ô này, thì hai Ghi chú này phải được đặt trong hai ô. Có thể loại bỏ tất cả các Ghi chú khác khỏi hai ô này.

Ví dụ:

Chúng ta hãy chú ý đến khối có Ghi chú này và tìm kiếm những số có thể được tìm thấy trong ghi chú ít thường xuyên hơn các khối khác. Chỉ hai ô này chứa số 2 và 6. Điều này có nghĩa là số 2 phải ở một trong những ô này và số 6 phải ở một ô khác.      
Không thể điền bất kỳ số nào khác trong các ô này.

Sau kết luận này, chúng ta có thể xóa các số phụ khỏi Ghi chú để tránh nhầm lẫn.

Vậy là bạn đã biết cách áp dụng kỹ thuật "Cặp số ẩn" trong Sudoku. Bây giờ là lúc thực hành!