Kỹ thuật "Bộ ba ẩn".

Kỹ thuật "Bộ ba ẩn" rất giống với "Cặp ẩn" và cũng có chung một nguyên tắc. 
"Bộ ba ẩn" áp dụng khi ba ô trong một hàng, cột hoặc khối 3x3 chứa ba Ghi chú giống nhau. Ba ô này cũng chứa các số khả thi khác mà có thể bị loại bỏ.

Hãy nhìn vào ví dụ sau đây để hiểu rõ hơn.

Chúng ta hãy xem xét các ô được đánh dấu. Chỉ có ba ô chứa các số lặp lại: 5, 6 và 7. Điều này có nghĩa là mỗi số này phải ở một trong những ô này. Và không thể điền bất kỳ số nào khác. Nếu vậy, cũng không thể điền 5, 6 và 7 trong bất kỳ ô nào khác của khối 3x3 này."

Sau kết luận này, chúng ta có thể xóa các số phụ khỏi Ghi chú để tránh nhầm lẫn.

Đó là cách áp dụng kỹ thuật "Bộ ba ẩn" trong khi giải Sudoku.