Kỹ thuật "Ô trống cuối cùng".

"Ô trống cuối cùng" là kỹ thuật giải Sudoku cơ bản. Kỹ thuật này khá đơn giản và dựa trên quy tắc là mỗi khối 3 × 3, cột dọc hoặc hàng ngang trên lưới Sudoku cần chứa các số từ 1 đến 9 và mỗi số chỉ có thể được sử dụng một lần trong khối 3 × 3, cột dọc hoặc hàng ngang.

Do đó, nếu chúng ta thấy chỉ còn một ô trống trong khối 3 × 3, cột dọc hoặc hàng ngang, thì chúng ta phải xác định số nào còn thiếu trong các số từ 1 đến 9 và điền vào ô trống này. 

Bạn có thể tìm hiểu thêm trong các ví dụ bên dưới.

Đây là quy tắc cơ bản nhất. Khi bạn đã nắm được quy tắc này, bạn có thể tiếp tục học các chiến lược Sudoku sau đây.