Kỹ thuật "bộ ba hiển nhiên".

Kỹ thuật giải Sudoku này được phát triển dựa trên kỹ thuật trước đó - "Cặp số hiển nhiên". Nhưng kỹ thuật "Bộ ba hiển nhiên" không dựa trên hai số từ Ghi chú, kỹ thuật này dựa trên ba số. Đây là điểm khác biệt duy nhất. Để hiểu rõ hơn, chúng ta hãy nhìn vào ví dụ này.

Hãy nhìn vào khối trên cùng bên trái. Ba ô dưới cùng của nó chứa các ghi chú 1, 5; 1, 8 & 5, 8. Điều này có nghĩa là các ô này có số 1, 5 & 8 nhưng chúng ta vẫn chưa biết chính xác vị trí của từng số. Tuy nhiên, những gì chúng ta biết là 1, 5 & 8 không thể nằm trong các ô khác của khối này.

Vì vậy, chúng ta có thể xóa chúng khỏi ghi chú.

Đó là cách áp dụng kỹ thuật "Bộ ba hiển nhiên" khi giải Sudoku.